Αποθήκευση
  • Αποθήκευση σε παλετοθέσεις – θυρίδες
  • Αποθήκευση σε ελεγχόμενη θερμοκρασία
  • Περιοδικές απογραφές
  • Φυσική απογραφή
  • Διαχείριση, παρακολούθηση & ενημέρωση αποθεμάτων
  • Ενδοδιακινήσεις
  • Ιχνηλασιμότητα αποθεμάτων
  • FIFO / LIFO / FEFO
  • Παρακολούθηση χαρακτηριστικών ειδών (Lot No., Serial No., Color – Size κλπ.)